BeeHosting.pro leping ja teenuste üldtingimused


 

1. Kasutatavad mõisted

1.1. Käesolevates Üldtingimustes ja Lepingutes kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1. BeeHosting.PRO – TechForge Ventures Technologies OÜ, Reg. aadress: Narva mnt 36, Kesklinna linnaosa, 10120 Tallinn, Harju maakond, e-post: support@beehosting.pro;

1.1.2. Keskkond – BeeHosting.PRO veebilehekülje (www.beehosting.pro) kaudu vastavate autoriseerimiskoodide olemasolul juurdepääsetav Teenuste tellimis- ja halduskeskkond;

1.1.3. Keskkasutaja – BeeHosting.PRO keskkonna kasutajakonto omanik, füüsiline või juriidiline isik, kellel on sõlmitud kokkulepe Keskkonna kasutamiseksKeskkasutaja leping – kokkulepe, mille alusel saab Keskkasutaja õiguse ja võimaluse Keskkonda kasutada;

1.1.4. Klient – Teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik;

1.1.5. Leping – mistahes leping (sh Keskkasutaja leping, Teenusleping) BeeHosting.PRO teenuste kasutamiseks, mis on sõlmitud Kliendi ja Beehosting.net vahel;

1.1.6. Pool – Klient või BeeHosting.PRO; Pooled – Klient ja BeeHosting.PRO koos; Keskkasutaja lepingu puhul loetakse Poolteks Beehosting.net ja Keskkasutaja;

1.1.7. Teenus – mistahes BeeHosting.PRO poolt pakutav teenus, sealhulgas Serveriteenus ja Domeeniteenus;

1.1.8. Teenuse üldtingimused – vastava Teenuse liigi üldtingimused; 1.1.9. Teenuse eritingimused – vastava Teenuse eritingimused;

1.1.10. Teenusleping – Leping konkreetse BeeHosting.PRO teenuse osutamiseks, sh selle teenuse liigi (Serveriteenus, Domeeniteenus) üldtingimused ja Teenuse eritingimused;

1.1.11. Serveriteenus – Teenus, mis seisneb Kliendile kasutamiseks serveriressursi  eraldamises koos lisanduda võivate lisateenustega (e-posti aadressid, tarkvara kasutus jne);

1.1.12. Domeeniteenus – Teenus, mis seisneb Kliendile domeeninime registreerimises või selle vahendamises, koos lisanduda võivate lisateenustega;

1.1.13. Lepingu Dokumendid – Üldtingimused, Teenuste üldtingimused, Hinnakiri ja kõik Lepingud koos lisadega; 1.1.14. Üldtingimused – käesolevad BeeHosting.PRO teenuste üldtingimused;

1.1.15. Hinnakiri – dokument, mis sätestab Teenuste hinnad.

1.2. Eraldi määratlemata termineid kasutatakse õigusaktides sätestatud tähenduses, selle puudumisel tavatähenduses.


 

2. Keskkasutaja lepingu tingimused

2.1. Keskkasutajal on õigus kasutada Keskkonda, tellida ja kasutada selle kaudu Teenuseid, sõlmides vastavad Teenuslepingud. Kliendil on võimalusel õigus volitada teist Keskkasutajat oma Teenuseid tehniliselt haldama, jäädes vastutavaks volitatud Keskkasutaja tegevuse eest.

2.2. Lepinguid sõlmib ja lõpetab Keskkasutaja isiklikult ja ta loetakse sõlmitud Teenuslepingute osas Kliendiks.

2.3. Keskkasutaja lepingu sõlmides aktsepteerib Keskkasutaja Üldtingimused.

2.4. Keskkasutaja kohustub mitte vahendama või võimaldama kolmandatele isikutele juurdepääsu Keskkonnale, sh mitte avaldama kolmandatele isikutele talle antud autoriseerimiskoode. BeeHosting.PRO ei avalda kolmandatele isikutele Keskkasutajale antud autoriseerimiskoode.

2.5. Keskkasutaja lepingule rakendatakse lisaks Üldtingimustes Lepingute kohta sätestatut.


 

3. Lepingute sõlmimine

3.1. Lepingud sõlmitakse elektrooniliselt ja nendega tekivad õigused ja kohustused BeeHosting.PRO ja Kliendi vahel. Erandina on Keskkasutaja leping sõlmitud Beehosting.net ja Keskkasutaja vahel. Keskkasutaja leping sõlmitakse läbi BeeHosting.PRO veebileheküljel oleva vormi. Kõik ülejäänud Lepingud sõlmitakse läbi Keskkonna alles pärast Keskkasutaja lepingu sõlmimist.

3.2. BeeHosting.PRO sõlmib Lepinguid eesti, inglise, ja vene keeles. Lepingute kohaldamisel, sh vaidluste lahendamisel lähtutakse eesti keelsest tekstist.

3.3. Keskkasutaja lepingu sõlmimine on eelduseks mistahes BeeHosting.PRO Teenuse tellimiseks, kuid Keskkasutaja lepingu sõlmimisega ei kaasne automaatset kohustust Teenuseid tellida.

3.4. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient BeeHosting.PRO’le tellimuse, mida käsitletakse pakkumusena. Klient esitab pakkumuse, vajutades tellimisvormi täitmise järel ikoonile „Kinnita tellimus“. BeeHosting.PRO saadab Kliendile elektronposti teel kinnituse tellimuse saamise kohta. Teenuse tellimisel kuvatakse Teenusega seotud Lepingu Dokumendid Kliendile tutvumiseks, Klient kohustub nendega tutvuma ja tellimuse esitamisega aktsepteerib need. Leping on sõlmitud alates hetkest, kui Beehosting.net on pakkumuse aktseptinud, saates vastavasisulise teate Kliendi elektronposti aadressile. Keskkasutaja lepingu sõlmimisel saadetakse teade Keskkasutaja elektronposti aadressile.

3.5. BeeHosting.PRO annab oma nõustumuse pakkumusele või keeldub sellest hiljemalt neljateist  (14) kalendripäeva jooksul, kui Teenuse üld- või eritingimused ei näe ette teisiti.

3.6. BeeHosting.PRO saadab pakkumusele oma aktsepti või keeldumise vastavasisulise teatega teise Poole elektronposti aadressile. Keskkasutaja lepingu sõlmimisel saadetakse Keskkasutajale Keskkonna kasutamiseks vajalikud autoriseerimiskoodid.

3.7. BeeHosting.PRO’l on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui Klient on rikkunud BeeHosting.PRO või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või Interneti kasutamise häid tavasid, või muul BeeHosting.PRO jaoks mõjuval põhjusel. Pakkumuse tagasilükkamisest kohustub BeeHosting.PRO Klienti teavitama, saates sellekohase teate mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) kalendripäeva jooksul pakkumuse saamisest.

3.8. Tarbijaks oleval Kliendil on õigus Lepingutest taganeda neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest, esitades BeeHosting.PRO’le kirjalikult taasesitavas vormis avalduse. Taganemisel hüvitab tarbija BeeHosting.PRO’le Teenuste pakkumisele tehtud kulud (sh arvelduskulud). Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse.


 

4. Poolte kinnitused lepingute sõlmimisel

4.1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

4.1.1. Nad on õigus ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust, ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

4.1.2. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on olemas kõik selle kehtimiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Poole poolt;

4.1.3. neil on olemas vahendid ja oskused Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. 4.2. Pooled teavitavad teist Poolt viivitamatult punktis

4.1 toodud asjaolude muutumisest.

4.3. Klient ja Keskkasutaja kinnitab, et:

4.3.1. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi Lepingu tingimustega (sh rakenduvate Teenuse üld- ja eritingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest.

4.4. Nimetatud kinnitused loetakse antuks kõigi Lepingute sõlmimisel (sh Keskkasutaja leping kui ka edasised Teenuslepingud). 5.LEPINGU DOKUMENTIDE SÜSTEEM 5.1. Üldtingimusi kohaldatakse kõigile Lepingutele.

5.2. Teenuse liikidel (Domeeniteenus, Serveriteenus, jne) on eraldi üldtingimused, mis rakenduvad kõikidele Teenustele (sh kombineeritud Teenused, mille osaks vastav Teenus on). Konkreetsel teenusel on lisaks Teenuse eritingimused, mis sätestavad erisused võrreldes vastava Teenuse liigi üldtingimustega. Teenuse üld- ja eritingimused on vastava Teenuslepingu lahutamatuteks lisadeks.

5.3. Konkreetsel Teenusel on tehnilised parameetrid (nt Serveriteenusel tellitud ressursi hulk), millised määratakse kindlaks konkreetse Teenuse tellimisel ja mis on vastava Teenuslepingu osaks.

5.4. Kõigi Kliendi sõlmitud lepingute Lepingu Dokumendid ja Teenuste tehnilised parameetrid on kättesaadavad Keskkonnas.

5.5. Konkreetse Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Lepingu Dokumentidest kui tervikust. Vastuolu korral on Lepingu Dokumentidel järgmine prioriteet:

5.5.1. Poolte vahel eraldi kokkulepitud tingimused;

5.5.2. Teenuse tehnilised parameetrid;

5.5.3. Hinnakiri;

5.5.4. Teenuslepingu eritingimused;

5.5.5. Teenuslepingu üldtingimused;

5.5.6. Üldtingimused ja Keskkasutaja leping.

5.6. Aktsepteerides mistahes Lepingu sõlmimisel mistahes Lepingu Dokumendi, loetakse, et Keskkasutaja/Klient on aktsepteerinud vastava Lepingu Dokumendi ka teiste Lepingute sõlmimisel, millele vastav Lepingu Dokument kohaldub.


 

6. Teenuste osutamine, muutmine ja peatamine

6.1. BeeHosting.PRO pakub Teenuseid elektrooniliselt. Teenuste tellimine, haldamine ja kasutamine eeldab Pooltelt internetiühenduse olemasolu. BeeHosting.PRO internetiühendust ei paku.

6.2. Beehosting.net teeb omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks Teenuste töökindluse, kuid Teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Klient teavitab viivitamatult BeeHosting.PRO’t Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest. Seejuures teatab Klient oma nime, probleemi kirjelduse ja muud asjaolud, mida oluliseks peab.

6.3. BeeHosting.PRO pakub oma Teenustele erinevas mahus ja vormis kasutajatuge, mis on kirjeldatud konkreetse Teenuse üld- ja eritingimustes. Kasutajatuge osutatakse Eesti kalendri ja aja järgi tööpäeviti ajavahemikus 09.00-17.00.

6.4. Kliendil on õigus kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega.

6.5. BeeHosting.PRO ei kontrolli Kliendi tegevust Teenuste kasutamisel selle vastavuse osas kehtivale õigusele. BeeHosting.PRO’l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Kliendi kohta saadakse andmeid, et ta Teenust kasutades rikub kolmandate isikute õigusi. Vaidluse korral rikkumise olemasolu kohta on Beehosting.net’l õigus peatada Teenuse osutamine kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni Kliendi ja kolmanda isiku vahel.

6.6. BeeHosting.PRO soovib hoida oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. BeeHosting.PRO’l on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi, teavitades Klienti sellest ette. Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused seadusandluses, tehnoloogia areng ja turvalisusküsimused.

6.7. BeeHosting.PRO’l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient pole arvel märgitud maksetähtajaks arvet tasunud.

6.8. BeeHosting.PRO’l on õigus peatada Teenuse osutamine, kui Klient rikub mistahes Lepingut.

6.9. BeeHosting.PRO’l on õigus Teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu (nt internetist tulev rünne Kliendi vastu) saavad oluliselt häiritud BeeHosting.PRO teiste klientide teenused ning kui vastavat mõju ei ole mõistlikult võimalik kõrvaldada Klienti vähem koormavate meetmetega.


 

7. Tasu teenuste eest. arveldused. hinnakirja muutmine

7.1. Klient kohustub tellitud Teenuste eest tasuma, kui Teenus ei ole tasuta. Tasu suurus nähtub Hinnakirjast. Kombineeritud Teenuste hinna moodustavad selle osadeks olevate Teenuste hindade summa, kui Hinnakiri ei sätesta teisiti.

7.2. Hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad kehtivas määras käibemaksu; muud maksud ega lisatasud ei kohaldu. Kliendi kohustus tasuda Teenuse eest tekib alates vastava Teenuse tellimisest. Tasu maksmise kohustus ei sõltu, kas Klient Teenust reaalsest kasutab või mitte. Tasu suurus võib sõltuda Teenuse tarbimise mahust.

7.3. Klient kohustub maksma BeeHosting.PRO’le osutatava Teenuse eest tasu vastavalt konkreetse Teenuse hinnakirjale, mis on kättesaadav BeeHosting.PRO koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel BeeHosting.PRO algatusel või BeeHosting.PRO rikkumise tõttu on Kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra Teenuse eest ettemakstud tasu osas, mil see langeb Teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient.

7.4. Tasumine on võimalik pangaülekande teel, samuti muudel viisidel, mida BeeHosting.PRO Keskkonnas pakutakse. Kui Kliendil on BeeHosting.PRO juures piisav krediit (ettemaks), kaetakse Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad selle arvelt. Pangaülekandega tasumisel loetakse Klient arve tasunuks selle laekumisel BeeHosting.PRO pangakontole, muudel juhtudel, kui BeeHosting.PRO’l on kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, kelle kaudu on makse teostatud, kindel info laekumise kohta.

7.5. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad Keskkonnas.

7.6. Klient kohustub viivitamatult teatama BeeHosting.PRO’le kui arve on ebakorrektne. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt Teenuse eest tasuda.

7.7. Klient kohustub õigeaegselt maksma BeeHosting.PRO’le tasu vastavalt BeeHosting.PRO poolt Teenuse eest esitatud arvel märgitud tingimustele. Arve tasumisega viivitamisel on BeeHosting.PRO’l õigus nõuda Kliendilt tasumata summalt viivist 0,05% päevas kuni tasumisele kuuluva summa täieliku maksmiseni.

7.8. Häired Teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest Teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui Pooled on teisiti kokku leppinud.

7.9. Tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

7.10. BeeHosting.PRO’l on õigus muuta teenuste Hinnakirja. BeeHosting.PRO teavitab Klienti tema poolt kasutatava Teenuse hinna tõusust vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette.


 

8. Poolte vastutus

8.1. Klient ja Keskkasutaja vastutavad Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega BeeHosting.PRO’le tekkinud kahju eest, sh kahju eest, mille on põhjustanud Kliendi või Keskkasutaja asemel Teenust või Keskkonda kasutanud kolmas isik.

8.2. Juhul, kui Kliendi või Keskkasutaja õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmanda isiku nõuded BeeHosting.PRO vastu, hüvitab Klient või Keskkasutaja BeeHosting.PRO’le ka sellega seoses tekkinud kahju.

8.3. BeeHosting.PRO vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. BeeHosting.PRO vastutuse eelduseks on Beehosting.net tahtlus või raske hooletus. BeeHosting.PRO vastutus on piiratud vastavalt konkreetse Teenuse üld- ja eritingimustele, välja arvatud, kui kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tulemusena.

8.4. BeeHosting.PRO ei vastuta kahju eest, mis on Kliendile tekkinud seoses:

8.4.1. BeeHosting.PRO’st mittesõltuva elektrikatkestusega;

8.4.2. BeeHosting.PRO kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;

8.4.3. Kliendi poolt Teenust kasutades BeeHosting.PRO’le või kolmandatele isikutele, sh üldsusele avaldatud info tõelevastavuse või õiguspärasuse eest;

8.4.4. Internetist tulevate rünnetega;

8.4.5. Teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele.

8.5. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Poole kohustuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Pool, kelle lepinguliste kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud teist Poolt sellest koheselt teavitama.

8.6. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine ei too Poolele kaasa vastutust, kui see tulenes vältimatult talle seadusest tuleneva kohustuste täitmisest.


 

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Füüsilisest isikust Klient ja Keskkasutaja kinnitavad käesolevaga, et annavad BeeHosting.PRO’le nõusoleku töödelda andmeid, mis nad on Lepingute sõlmimisel BeeHosting.PRO’le esitanud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Teenuste kasutamise käigus.

9.2. BeeHosting.PRO’l on õigus kasutada isikuandmeid Teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh on BeeHosting.PRO’l õigus edastada isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevatele ning isikute makseraskusi kajastavatele ettevõtetele.


 

10. Konfidentsiaalsus

10.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mistahes teist Poolt puudutava informatsiooni, sh ärisaladuse, mis on neile teatavaks saanud seoses Lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille avalikuks või kolmandatele isikutele teatavaks saamine võib mistahes viisil kahjustada teist Poolt, väljaarvatud informatsioon, mis on määratud avalikkusele, on üldteada või muul viisil oma olemuselt ei saa olla konfidentsiaalne.

10.2. Punktis

10.1 märgitud kohustus kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist.


 

11. Teated

11.1. Kõik õiguslikku tähendust omavad Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele Poolele edastatuks kui selle saatmisest teisele Poolele on möödunud üks (1) tööpäev. Kliendile mõeldud teated saadetakse olemasolul ka vastava Teenuse tehniliseks haldamiseks volitatud Keskkasutajale.

11.2. Poolte kontaktandmeteks loetakse kuni nende muutmisest teadasaamiseni Lepingu sõlmimise käigus teisele Poolele edastatud andmed. Kliendi Kehtivad kontaktandmed on kajastatud Keskkonnas.

11.3. Poole kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress jms) muutumisel kohustub Pool sellest teist Poolt viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teavitama. Lepingu alusel edastatav teade loetakse Poole poolt kättesaaduks vastavalt punktile 11.1. Klient võib vastavad muudatused ise kajastada Keskkonnas.


 

12. Lepingu tähtaeg, muutmine ja lõpetamine

12.1. Lepingud sõlmitakse tähtajatult ning neile ei rakendata minimaalse kestuse nõuet, välja arvatud kui konkreetse Teenuse üld- või eritingimustest tuleneb teisiti. Tähtajalise Lepingu korral lõpeb Leping tähtaja möödumisel.

12.2. BeeHosting.PRO’l on õigus kõiki Lepingu Dokumente muuta, teavitades sellest puudutatud Kliente ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva. BeeHosting.PRO kasutab nimetatud õigust eelkõige, kui selline vajadus tuleneb muudatustest seadusandlusest (sh lepinguliste kohustuste tasakaalu muutmine), kohtupraktikast, tehnoloogia arengust, tehnoloogilistest või organisatsioonilistest ümberkorraldustest Beehosting.net tegevuses. Poolel, kes ei nõustu BeeHosting.PRO poolse Teenuse või Lepingu Dokumentide (sh Hinnakirja) muutmisega, on õigus Leping üles öelda, teatades sellest kaks (2) nädalat ette, välja arvatud juhul, kui muudatused on talle soodsad või Hinnakirja muudatused ei rakendu enne tähtajalise Teenuse tähtaja lõppu.

12.3. Kui Lepingus (sh Teenuse üld- või eritingimustes) ei ole sätestatud teisiti, on kummalgi Poolel õigus Leping põhjusi esitamata üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette kolmkümmend (30) kalendripäeva. Kui Teenus on tähtajaline, võib Klient ka selle aluseks oleva Lepingu korraliselt üles öelda, kuid BeeHosting.PRO ei tagasta tasu, mille Klient on vastava Teenuse eest kuni selle kokku lepitud tähtaja möödumiseni BeeHosting.PRO’le maksnud.

12.4. BeeHosting.PRO’l on õigus Keskkasutaja leping ette teatamata lõpetada kolme (3) kuu möödumisel peale viimase kehtinud Teenuslepingu mistahes põhjusel lõpetamisest, välja arvatud, kui Keskkasutaja on teise Kliendi Teenuse tehniliseks haldajaks.

12.5. BeeHosting.PRO’l on õigus mistahes Leping ühepoolselt, ilma etteteatamistähtajata üles öelda teatades selles teisele Poolele juhul, kui teine Pool rikub oluliselt mistahes Lepingu tingimusi, eelkõige kui teine Pool:

12.5.1. viivitab Teenuse eest tasumisega üle ühe (1) kuu;

12.5.2. rikub mis tahes õigusaktides kehtestatud nõudeid või muid Lepingute tingimusi ja ei lõpeta rikkumist viivitamatult BeeHosting.PRO vastava nõude saamisel või kui rikkumine on sedavõrd tõsine (nt tahtlik tegevus BeeHosting.PRO Teenuste kahjustamiseks), et BeeHosting.PRO’lt ei saa eeldada Lepingute täitmise jätkamist.

12.6. Keskkasutaja lepingu lõppemisel lõpevad ka kõik seotud Teenuslepingud ning Keskkasutaja kaotab õiguse ning võimaluse kasutada mistahes BeeHosting.PRO Teenust või olla teise Kliendi Teenuse tehniliseks haldajaks.


 

13. Kohaldatav õigus. kohtualluvus. aegumine

13.1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

13.2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 13.3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.


 

14. Üleminekusätted

14.1. Käesolevad tingimused hakkavad kehtima 01. Aprill 2012

14.2. Teenuste kasutamise jätkamisel loetakse Klient nõustunuks muutunud Lepingu Dokumentidega.

14.3. BeeHosting.PRO seniste Klientide kasutajatunnused ja autoriseerimiskoodid loetakse Keskkasutaja kasutajatunnusteks, mis lubavad siseneda Keskkonda. Esmakordsel sisenemisel palutakse Kliendil lugeda läbi ja aktsepteerida Keskkasutaja leping, muutunud Üldtingimused ja tema Teenustele vastavalt neile kohalduvad muud tingimused.


 

15. Tagastus

15.1. Te saate alati muuta oma teenust teise teenuse vastu. Kui te pole teenusega rahul, saate oma raha tagasi. Kui soovite raha tagasi, saate saata oma tagastuse päringu emailile 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest.

15.2. Palun märkige oma arve number ja mis põhjusel teile teenus ei sobinud. Kui teil tekkisid küsimused siis palun võtke meiega ühendust kirjutades emaile info@beehosting.pro või helistades numbrile +372 602 8415.

15.3. Me jätame endale õiguse raha mitte tagastada kui tagasiside päring tuli hiljem kui 14 päeva peale tellimuse esitamist.

15.4. Tagasimakseõigus kehtib kõigile majutusteenustele, välja arvatud pühendatud serverite rentimise teenused, samuti individuaalsete või kohandatud lahenduste loomine, mille hind ja tingimused kokku lepitakse kliendiga individuaalselt.