Elektronisko pakalpojumu līguma noteikumi


 

1. Piemērojamie jēdzieni

1.1. Šajos Vispārējos noteikumos un Līgumos tiek piemēroti jēdzieni šādā nozīmē:

1.1.1. BeeHosting.PRO – TechForge Ventures Technologies OÜ, Rreģistrācijas adrese: Narva mnt 36, Kesklinna linnaosa, 10120 Tallinn, Harju maakond, e-pasts: info@beehosting.pro

1.1.2. Sistēma – Pakalpojumu pasūtījumu un administrēšanas sistēma, pieejama caur BeeHosting.PRO vietni, esot atbilstošiem autorizācijas kodiem.

1.1.3. Lietotājs – lietotāju konta īpašnieks BeeHosting.PRO sistēmā, fiziska vai juridiska persona, kas noslēdzis vienošanos sistēmas lietošanai. Lietotāja līgums – vienošanās, uz kura pamata Lietotājs saņem tiesības un iespēju izmantot sistēmu.

1.1.4. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas noslēdzis līgumu pakalpojumu lietošanai.

1.1.5. Līgums – jebkurš līgums (t.sk. Lietotāja līgums, Pakalpojumu sniegšanas līgums) BeeHosting.PRO pakalpojumu izmantošanai, kas noslēgts starp Klientu un BeeHosting.PRO.

1.1.6. Puse – Klients vai BeeHosting.PRO; Puses – Klients un BeeHosting.PRO kopā; ja runa iet par Lietotāju, tad par Pusēm uzskata BeeHosting.PRO un Lietotāju.

1.1.7. Pakalpojums – jebkurš BeeHosting.PRO piedāvātais pakalpojums, tajā skaitā Servera pakalpojums un Domēna pakalpojums.

1.1.8. Pakalpojuma vispārīgie nosacījumi – vispārīgie attiecīgā Pakalpojuma veida nosacījumi.

1.1.9. Pakalpojuma īpašie nosacījumi – attiecīgā Pakalpojuma īpašie nosacījumi.

1.1.10. Pakalpojuma sniegšanas līgums – Līgums BeeHosting.PRO konkrēta pakalpojuma sniegšanai, t.sk. šī pakalpojuma veida vispārīgie nosacījumi (Servera pakalpojums, Domēna pakalpojums) un Pakalpojuma īpašie nosacījumi.

1.1.11. Servera pakalpojums – Pakalpojums, kas tiek noslēgts servera resursa piešķiršanai Klienta lietošanā kopā ar iespējamiem papildus pakalpojumiem (adrese, e–pasts, programmatūras izmantošana utt.).

1.1.12. Domēna pakalpojums – Pakalpojums, kas tiek noslēgts Klienta domēna vārda reģistrācijai vai reģistrācijas starpniecībai kopā ar iespējamiem papildus pakalpojumiem.

1.1.13. Līguma dokumenti – Vispārīgie nosacījumi, Pakalpojumu vispārīgie nosacījumi, Cenrādis un visi Līgumi kopā ar pielikumiem.

1.1.14. Vispārīgie nosacījumi – šie BeeHosting.PRO pakalpojumu vispārīgie nosacījumi.

1.1.15. Cenrādis – dokuments, kas nosaka Pakalpojumu cenas.

1.2. Atsevišķie nenoteiktie termini tiek piemēroti noteiktā tiesiskos aktos nozīmē, tam iztrūkstot – parastā nozīmē.

 

2.  Lietotāja līguma nosacījumi

2.1. Lietotājam ir tiesības lietot BeeHosting.PRO sistēmu, pasūtīt un lietot caur to Pakalpojumus, noslēdzot attiecīgus Pakalpojumu sniegšanas līgumus. Klientam pēc iespējas ir tiesības pilnvarot citu Lietotāju īstenot Pakalpojumu tehnisko administrēšanu, paliekot par atbildīgo par pilnvarotā Lietotāja darbībām.

2.2. Lietotājs personīgi noslēdz un pārtrauc Līgumus, un viņš tiek uzskatīts par Klientu pakalpojumu sniegšanas noslēgto Līgumu daļā.

2.3. Noslēdzot Lietotāja līgumu, Lietotājs piekrīt Vispārīgiem nosacījumiem.

2.4. Lietotājs apsolās nebūt par starpnieku un nepielaist trešās personas BeeHosting.PRO sistēmas lietošanai, t.sk. neizpaust trešajām personām viņam izsniegtos autorizācijas kodus. BeeHosting.PRO neizpauž trešajām personām izsniegtos Lietotājam autorizācijas kodus.

2.5. Lietotāja līgumam papildus tiek piemēroti Vispārīgie nosacījumi attiecībā Līgumiem.


 

3. Līgumu noslēgšana

3.1. Līgumi tiek noslēgti elektroniskā veidā, un ar to noslēgšanu rodas tiesības un pienākumi starp BeeHosting.PRO un Klientu. Izņēmuma veidā Lietotāja līgums noslēgts starp BeeHosting.PRO un Lietotāju. Lietotāja līgums tiek noslēgts ar formas starpniecību, kas izvietota BeeHosting.PRO vietnē. Visi pārējie Līgumi tiek noslēgti caur Sistēmu tikai pēc Lietotāja Līguma noslēgšanas.

3.2. BeeHosting.PRO noslēdz līgumus igauņu, angļu un krievu valodās. Līgumu noslēgšana citās valodās iespējama, atkarībā no papildus valodu pievienošanas Sistēmā un kontenta iztulkošanas uz šīm valodām. Pielietojot Līgumus, t.sk. izšķirot strīdus, vadās pēc teksta Lietotāja vienošanās oriģināla valodas.

3.3. Lietotāja līguma noslēgšana ir priekšnoteikums jebkura BeeHosting.PRO pakalpojuma pasūtīšanai, bet ar Lietotāja līguma noslēgšanu nerodas automātiski Pakalpojuma pasūtījuma saistības.

3.4. Līguma noslēgšanai Klients iesniedz BeeHosting.PRO pasūtījumu, kas tiek izskatīts kā priekšlikums. Klients iesniedz priekšlikumu, nospiežot pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas uz ikonas «Apstiprināt pasūtījumu». BeeHosting.PRO nosūta Klientam pa elektronisko pastu apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu. Pasūtot Pakalpojumu, saistītie ar Pakalpojumu Līguma dokumenti tiek izvadīti uz ekrāna Klientam iepazīšanās. Klients apsolās ar tiem iepazīties un iesniedzot pasūtījumu, piekrīt tiem. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad BeeHosting.PRO pieņēmis piedāvājumu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Klienta elektroniskā pasta adresi. Noslēdzot Lietotāja līgumu, paziņojums tiek nosūtīts uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi.

3.5. BeeHosting.PRO dod savu piekrišanu vai atsakās no tā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja Pakalpojuma vispārīgie vai īpašie nosacījumi neparedz ko citu.

3.6. BeeHosting.PRO nosūta savu piekrišanu vai atteikumu uz piedāvājumu attiecīgā paziņojumā uz otras Puses elektroniskā pasta adresi. Noslēdzot Lietotāja līgumu, Lietotājam tiek nosūtīti nepieciešamie BeeHosting.PRO sistēmas lietošanai autorizācijas kodi.

3.7. BeeHosting.PRO ir tiesības atteikties no jebkura Līguma noslēgšanas gadījumos, ja Klients pārkāpis BeeHosting.PRO vai trešo personu piedāvāto pakalpojumu lietošanas nosacījumus (t.sk. maksājuma saistību) vai Interneta lietošanas labās tradīcijas, vai cita BeeHosting.PRO attaisnojoša iemesla dēļ. Par atteikšanos no piedāvājuma BeeHosting.PRO apsolās informēt Klientu, nosūtot attiecīgu paziņojumu saprātīga laika periodā, taču ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas.

3.8. Klientam, esot par patērētāju ir tiesības atkāpties no Līgumiem 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas, iesniedzot BeeHosting.PRO iesniegumu rakstiskā atveidojamā formā. Atkāpjoties no līguma, patērētājs kompensē BeeHosting.PRO izdevumus, kas saistīti ar Pakalpojumu piedāvāšanu (t.sk. izmaksas norēķinu īstenošanai). Patērētāja veiktā apmaksas daļa, kas pārsniedz izdevumus, tiek atgriezta.


 

4. Pušu apstiprināšana noslēdzot līgumus

4.1. Puses viena otrai apstiprina, ka:

4.1.1. Tās ir tiesībspējīgas un rīcībspējīgas, attiecībā tām nav ierosināta lieta pat bankrotu un nav iesniegts brīdinājums par bankrotu. Attiecībā Pusei–juridiskai personai nav pieņemts lēmums par pārtraukšanu.

4.1.2. Līguma noslēgšanai un izpildīšanai ir visas nepieciešamās tā darbībai vienošanās un pilnvaras, un tas nenoved pie Pušu saistības pārkāpuma, kas izriet no tiesiskā vai administratīvā akta, tiesas sprieduma vai jebkādas tiesiskās attiecības.

4.1.3. Tām ir līdzekļi un prasme no Līguma izrietošo saistību izpildīšanai.

4.2. Puses nekavējoties informē otru Pusi par apstākļu izmaiņām, kas norādītas 4.1.punktā.

4.3. Klients un Lietotājs apstiprina, ka:

4.3.1. pirms Līguma noslēgšanas tas iepazinies ar visiem Līguma nosacījumiem (t.sk. Pakalpojuma vispārīgiem un īpašiem nosacījumiem, Vispārīgiem nosacījumiem un Cenrādi), viņš tos viennozīmīgi saprot, viņš ir informēts par radušās uz Līguma pamata tiesībām un pienākumiem;

4.4. Tiek uzskatīts, ka norādītie apstiprinājumi doti, noslēdzot visus Līgumus (t.sk. Lietotāja līgumu un turpmākos Pakalpojuma sniegšanas līgumus).


 

5. Līguma dokumentu sistēma

5.1. Vispārīgie nosacījumi tiek piemēroti visiem Līgumiem.

5.2. Pakalpojuma veidiem (Domēna pakalpojums, Servera pakalpojums utt.) pastāv atsevišķi vispārīgie nosacījumi, kas tiek piemēroti visiem Pakalpojumiem (t.sk. kombinētie Pakalpojumi, kuru daļa ir attiecīgais Pakalpojums). Konkrētam pakalpojumam ir Pakalpojuma papildus īpašie nosacījumi, kas nosaka atšķirības salīdzinājumā ar attiecīgā Pakalpojuma veida vispārīgiem nosacījumiem. Pakalpojuma vispārīgie un īpašie nosacījumi ir neatņemams pielikums pie Pakalpojuma sniegšanas līguma.

5.3. Konkrētam pakalpojumam ir tehniskie parametri (piemēram, Servera pakalpojumam pasūtītā resursa daudzums), kas tiek noteikti pie konkrēta Pakalpojuma pasūtīšanas un kas ir attiecīgā Pakalpojumu sniegšanas līguma daļa.

5.4. Visu noslēgto ar Klientu līgumu dokumenti un Pakalpojuma tehniskie parametri pieejami BeeHosting.PRO sistēmā.

5.5. Izpildot un traktējot konkrēto Līgumu, vadās pēc Līguma dokumentiem kā vesela. Pretrunu gadījumā, Līguma dokumentiem ir šāda prioritāte:

5.5.1. Atsevišķi saskaņoti nosacījumi starp Pusēm;

5.5.2. Pakalpojuma tehniskie parametri;

5.5.3. Cenrādis;

5.5.4. Pakalpojuma sniegšanas līguma īpašie nosacījumi;

5.5.5. Pakalpojuma sniegšanas līguma vispārīgie nosacījumi;

5.5.6. Vispārīgie nosacījumi un Lietotāja līgums.

5.6. Piekrītot, noslēdzot jebkuru Līgumu jebkuram Līguma dokumentam, tiek uzskatīts, ka Lietotājs/Klients piekrīt attiecīgam Līguma dokumentam, un noslēdzot citus Līgumus, kuriem tiek piemērots attiecīgais Līguma dokuments.


 

6. Pakalpojumu sniegšana, izmaiņas un apturēšana

6.1. BeeHosting.PRO piedāvā Pakalpojumus elektroniskā ceļā. Pakalpojumu pasūtījums, administrēšana un lietošana paredz Pusēm interneta pieslēguma esību. BeeHosting.PRO nepiedāvā Interneta–pieslēgumus.

6.2. No savas puses BeeHosting.PRO dara prātīgi nepieciešamo, nodrošinot Pakalpojumu drošumu, taču, izejot no Pakalpojuma būtības, traucējumus nedrīkst izslēgt pilnībā. Klients nekavējoties informē BeeHosting.PRO par problēmām, kas radušās lietojot Pakalpojumu. Turklāt Klients norāda savu vārdu, problēmas aprakstu un citus apstākļus, kurus uzskata par būtiskiem.

6.3. BeeHosting.PRO piedāvā saviem Pakalpojumiem lietotāju atbalstu dažādā apjomā un formā, kas aprakstīta konkrēta Pakalpojuma vispārīgos un īpašos nosacījumos. Lietotāju atbalsts tiek piedāvāts darba dienās intervālā 09.00-17.00 pēc Igaunijas kalendāra un laika.

6.4. Klientam ir tiesības lietot Pakalpojumu saskaņā ar savām vēlmēm un vajadzībām, taču izejot no to nozīmes. Klientam ir pienākums lietot Pakalpojumus saskaņā ar tiesiskiem aktiem (t.sk. ar tiesībām, kas attiecas intelektuālam īpašumam) un labām tradīcijām.

6.5. BeeHosting.PRO nepārbauda Klienta darbību, lietojot Pakalpojumus tā atbilstības daļā spēkā esošām tiesībām. BeeHosting.PRO ir tiesības apturēt Pakalpojuma sniegšanu Klientam gadījumā, ja attiecībā Klientam saņemti dati, ka viņš, lietojot Pakalpojumus, pārkāpj trešo personu tiesības. Strīdus gadījumā attiecībā pārkāpumu esībai, BeeHosting.PRO ir tiesības sniegt Pakalpojumus līdz galīgai strīdus izšķiršanai starp Klientu un trešo personu.

6.6. BeeHosting.PRO vēlas saglabāt savus Pakalpojumus modernā un konkurētspējīgā līmenī. BeeHosting.PRO ir tiesības izmainīt Pakalpojumu lietošanas principus, t.sk. piemērojamo Pakalpojuma sniegšanai programmatūru, iepriekš par to brīdinot Klientu. Turklāt, attiecīgā vajadzība var tikt nosacīta ar likumdošanas izmaiņām, tehnoloģiju attīstību un drošības jautājumiem.

6.7. BeeHosting.PRO ir tiesības apturēt Pakalpojuma sniegšanu Klientam gadījumā, ja Klients nav apmaksājis rēķinu, uz rēķina norādītajā datumā.

6.8. BeeHosting.PRO ir tiesības apturēt Pakalpojuma sniegšanu, ja Klients pārkāpj jebkuru Līgumu.

6.9. BeeHosting.PRO ir tiesības ierobežot vai apturēt Pakalpojuma sniegšanu, ja neatkarīgu no viņa apstākļu rezultātā (piemēram, Interneta uzbrukums pret Klientu) būtiski tiek pārkāpta pakalpojumu sniegšana citiem BeeHosting.PRO klientiem, un, ja šo iedarbību nav iespējams novērst ar mazāk apgrūtinošiem Klientiem līdzekļiem.


 

7. Maksa par pakalpojumiem, norēķini, cenrāža izmaiņas

7.1. Klients apsolās apmaksāt pasūtītos pakalpojumus, ja Pakalpojums nav bezmaksas. Samaksas apmērs atspoguļots Cenrādī. Kombinēto pakalpojumu izmaksas sastāda Pakalpojumu daļu cenu summas, ja Cenrādī nav noteikts savādāk.

7.2. Norādītās Cenrādī cenas satur nodokli no apgrozījuma spēkā esošā apmērā; citi nodokļi un papildus maksa netiek piemērota. Klienta pienākums apmaksāt Pakalpojumus rodas ar attiecīga Pakalpojuma pasūtīšanu. Samaksas pienākums nav atkarīgs no tā, vai Klients patiesībā lieto pakalpojumu vai nē. Samaksas apmērs var būt atkarīgs no Pakalpojuma patēriņa apjoma.

7.3. Klients apsolās apmaksāt BeeHosting.PRO attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar konkrēta Pakalpojuma cenrādi, kas pieejams BeeHosting.PRO vietnē. Samaksa notiek priekšsamaksas veidā. Pārtraucot līgumu pēc BeeHosting.PRO iniciatīvas vai pārkāpumu rezultātā no BeeHosting.PRO puses, Klientam ir tiesības uz apmaksas atgriešanu tās daļas apmērā, kas sedz periodu pēc Pakalpojuma sniegšanas līguma pārtraukšanas. Izmaksas apmaksas atgriešanai (t.sk. pārskaitījuma izmaksas) uzņemas Klients.

7.4. samaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu, kā arī citā veidā, kas piedāvāti BeeHosting.PRO sistēmā. Ja Klientam ir BeeHosting.PRO pietiekams kredīts (priekšsamaksa), tad pakļautās samaksai Klienta summas tiek segtas uz tā rēķina. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, Klienta rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad tas ienācis uz BeeHosting.PRO bankas konta, citos gadījumos, kad BeeHosting.PRO ir pakalpojumi devēji – trešās personas, caur kuriem veikta samaksa – precīza informācija atteicībā naudas pārskaitīšanai.

7.5. Rēķini tiek nosūtīti Klientam pa e–pastu, kā arī tie pieejami BeeHosting.PRO sistēmā.

7.6. Klients apsolās nekavējoties informēt BeeHosting.PRO, ja rēķins ir nekorekts. Rēķina aizkavēšana vai nozaudēšana u.c. neatbrīvo Klientu no Pakalpojuma savlaicīgas apmaksas pienākuma.

7.7. Klients apsolās savlaicīgi maksāt BeeHosting.PRO maksu saskaņā ar norādītiem nosacījumiem uz BeeHosting.PRO rēķina. Kavējot rēķina samaksu BeeHosting.PRO ir tiesības prasīt no Klienta soda naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas dienā līdz pilnīgai apmaksai pakļautās summas nomaksāšanai.

7.8. Traucējumi Pakalpojuma sniegšanā neatbrīvo Klientu no saistības maksāt par Pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad Puses vienojušās savādāk.

7.9. Izmaksas, kas saistītas ar savlaicīgi nesamaksātu summu piedziņu, uzņemas Klients.

7.10. BeeHosting.PRO ir tiesības izmainīt pakalpojumu Cenrādi. BeeHosting.PRO informē Klientu par viņa izmantojamā Pakalpojuma cenu paaugstināšanu vismaz trīsdesmit kalendārās dienas (30) pirms.


 

8. Pušu atbildība

8.1. Klients un Lietotājs uzņemas atbildību par zaudējumu, kas nodarīts no Līguma izrietošu saistību pārkāpšanas dēļ, t.sk. zaudējums, kuru nodarījusi trešā persona, kas lietota BeeHosting.PRO Pakalpojumu vai sistēmu Klienta vai Lietotāja vietā.

8.2. Gadījumā, ja Klienta vai Lietotāja prettiesisko darbību rezultātā (t.sk. neizpildot trešo personu priekšā uzņemtās saistības), trešās personas prasības pavēršas pret BeeHosting.PRO, tad Klients vai Lietotājs atlīdzina arī šajā sakarā radušos zaudējumu.

8.3. BeeHosting.PRO uzņemas atbildību par tīšu mantisko zaudējumu, kas nodarīts Klientam, pārkāpjot no Līguma izrietošās saistības. Priekšnosacījums BeeHosting.PRO atbildībai ir BeeHosting.PRO nodoms vai rupja nevērība.

8.4. BeeHosting.PRO neuzņemas atbildību par zaudējumu, kas nodarīts Klientam sakarā ar:

8.4.1.neatkarīgiem no BeeHosting.PRO elektroapgādes traucējumiem;

8.4.2. sakaru līnijas bojājumiem (t.sk. piederošiem firmai, kas sniedz datu apmaiņas pakalpojumus), kas neatrodas BeeHosting.PRO kontrolē.;

8.4.3. par izpaustās informācijas patiesīgumu vai tiesiskumu BeeHosting.PRO vai trešajām personām, t.sk. sabiedrībai, no Klienta puses, lietojot Pakalpojumu;

8.4.4. Interneta–uzbrukumiem;

8.4.5. Pakalpojuma neatbilstību Klienta vajadzībām.

8.5. No līguma izrietošo saistību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana netiek uzskatīta par Puses saistību pārkāpumu, ja tam par iemeslu kalpoja apstākļi, kuru iestāšanās Puses, parakstot Līgumu neparedzēja un nevarēja paredzēt (nepārvaramās varas apstākļi). Pusei, kuras līgumsaistību izpildīšanu aizkavē nepārvaramās varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to citu Pusi.

8.6. No līguma izrietošo saistību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana nenoved pie Pušu atbildības, ja tas neizbēgami izrietējis no izrietošo no likuma apstākļu izpildīšanas.

 

9. Personas datu apstrāde

9.1. Klients–fiziskā persona un Lietotājs ar šo apstiprina, ka dod piekrišanu BeeHosting.PRO datu apstrādei, kurus tie snieguši BeeHosting.PRO, noslēdzot Līgumus vai kuri savādākā veidā uzkrājas attiecībā Klientam–fiziskai personai Pakalpojumu lietošanas gaitā.

9.2. BeeHosting.PRO ir tiesības izmantot personīgos datus Pakalpojumu sniegšanai un attīstībai, kā arī savu pārkāpto vai apstrīdamo tiesību aizsardzībai, t.sk. BeeHosting.PRO ir tiesības nodot personīgos datus firmām, kas nodarbojas ar parādu piedziņu un atspoguļojošie personu maksājumu grūtības.

 

10. Konfidencialitāte

10.1. Puses apsolās saglabāt jebkuras informācijas konfidencialitāti, kas skar otru Pusi, t.sk. komercnoslēpumu, kas kļuvis tām zināms sakarā ar Līgumu noslēgšanu un izpildīšanu un kuras izpaušana sabiedrībai vai trešajām personām var jebkurā veidā nodarīt zaudējumu otrai Pusei, izņemot informāciju, kas paredzēta sabiedrībai, ir vispārzināma vai savādākā veidā nevar būt konfidenciāla pēc savas būtības.

10.2. Norādītā 10.1.punktā saistība spēkā ir beztermiņa, un pēc Līguma pārtraukšanas.

11. Paziņojumi

11.1. Visiem paziņojumiem ar juridisko nozīmi starp Pusēm ir jābūt iesniegtiem rakstiski atveidojamā formā un tiek uzskatīti par nodotiem otrai Pusei, ja pēc to nosūtīšanas otrai Pusei ir pagājusi viena (1) darbadiena. Klientam paredzētie paziņojumi pie to esības tiek nosūtīti arī pilnvarotam attiecīgā Pakalpojuma tehniskai administrēšanai Lietotājam.

11.2. Par Pušu kontaktdatiem līdz paziņojumu saņemšanai par to izmaiņām tiek uzskatīti dati, kas nodoti otrai Pusei līguma noslēgšanas gaitā. Spēkā esošie Klienta kontaktdati tiek nofiksēti BeeHosting.PRO sistēmā.

11.3. Par Pušu kontaktdatu izmaiņām (vārds, adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese u.c.), tā nekavējoties apsolās informēt otru Pusi rakstiski atveidojamā formā. Nododamā uz Līguma pamata informācija tiek uzskatīta par saņemtu Pusei saskaņā ar 11.1.punktu. Attiecīgās izmaiņas Klients var pats atspoguļot BeeHosting.PRO sistēmā.


 

12. Līguma termiņš, izmaiņas un pārtraukšana

12.1. Līgumi tiek noslēgti beztermiņa un tiem netiek piemērotas minimālā ilguma prasības, izņemot gadījumu, kad no Pakalpojuma vispārīgiem vai īpašiem nosacījumiem izriet cits.

12.2. BeeHosting.PRO ir tiesības izmainīt visus Līguma dokumentus, informējot ar tiem saistītos Klientus, vismaz trīsdesmit dienas (30) kalendārās dienas pirms. BeeHosting.PRO piemēro norādītās tiesības pirmkārt, ja tāda vajadzība izriet no izmaiņām likumdošanā (t.sk. līgumsaistību bilances izmaiņas), tiesu praksē, tehnoloģiju attīstībā, tehnoloģiskos vai organizatoriskos pārveidojumos BeeHosting.PRO darbībā. Pusei, kas nepiekrīt Līguma Dokumentu (t.sk. Cenrāža) izmaiņām no BeeHosting.PRO puses, ir tiesības atteikties no Līguma, informējot par to divas (2) nedēļas iepriekš, izņemot gadījumus, kad izmaiņas ir tai labvēlīgas vai izmaiņas Cenrādī neiemiesojas dzīvē līdz steidzamā Pakalpojuma termiņa izbeigšanās.

12.3. Ja Līgumā (t.sk. Pakalpojuma vispārīgos un īpašos nosacījumos) nav noteikts savādāk, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma bez iemeslu iesniegšanas, informējot par to citu Pusi trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms. Ja Pakalpojums ir steidzams, Klients var atteikties parastā kārtībā arī no Līguma, kas kalpo par pamatojumu šim Pakalpojumam, bet BeeHosting.PRO neatgriež maksu, kuru Klients samaksājis BeeHosting.PRO par attiecīgo Pakalpojumu līdz atrunātā termiņa beigām.

12.4. BeeHosting.PRO ir tiesības pārtraukt Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, paejot trīs (3) mēnešiem pēc pēdējā funkcionējošā Pakalpojuma sniegšanas līguma pārtraukšanas pēc jebkura iemesla, izņemot gadījumus, ja Lietotājs ir cita Klienta Pakalpojuma tehniskais administrators.

12.5. BeeHosting.PRO ir tiesības atteikties no jebkura Līguma vienpusējā kārtībā bez iepriekšēja paziņojuma termiņa, informējot par to otru Pusi gadījumā, ja otra Puse būtiski pārkāpj jebkura Līguma nosacījumus, pirmkārt:

12.5.1. aizkavē Pakalpojuma apmaksu vairāk nekā par vienu (1) mēnesi;

12.5.2. pārkāpj jebkuras tiesiskos aktos noteiktās prasības vai citus Līguma nosacījumus un nepārtrauc nekavējoties pārkāpumus, saņemot attiecīgas BeeHosting.PRO prasības vai arī pārkāpums ir tik nopietns (piemēram, ļaunprātīgas darbības kaitējuma nodarīšanai BeeHosting.PRO pakalpojumiem), ka no BeeHosting.PRO nevar paredzēt piedāvājumus Līgumu izpildīšanai.

12.6. Ar Lietotāja līguma pārtraukšanu, tiek pārtraukti visi saistītie Pakalpojuma sniegšanas līgumi, un Lietotājs zaudē tiesības un iespēju lietot jebkuru BeeHosting.PRO Pakalpojumu vai būt par cita Klienta Pakalpojuma tehnisko administratoru.

13. Piemērojamās tiesības. piekritība. noilguma termiņa izbeigšanās

13.1. Līgumiem tiek piemēroti Igaunijas Republikas tiesiskie akti.

13.2. Izrietošie no Līgumiem strīdi tiek izšķirti pēc Pušu vienošanās. Nesasniedzot vienošanos, strīds tiek izšķirts Harju apriņķa tiesā.

13.3. No līguma izrietošo prasību noilguma termiņš sastāda vienu (1) gadu.

14. Pārejas noteikumi

14.1. Šie nosacījumi stājas spēkā 01-04-2012.

14.2. Turpinot lietot Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt izmainītā Līguma Dokumentiem.

14.3. BeeHosting.PRO esošo klientu login (pieteikšanās) un autorizācijas kodi tiek uzskatīti par Lietotāja login, kas atļauj ieiet Sistēmā. Pirmo reizi ieejot sistēmā, Klientu lūdz izlasīt un piekrist Lietotāja līgumam, izmainītiem Vispārīgiem nosacījumiem un citiem nosacījumiem, kas piemērojami saskaņā ar tā Pakalpojumiem.

15. Atgriešana

15.1. Lai pieprasītu atgriešanu, jums nepieciešams nosūtīt e–pastu ar pieprasījumu uz pasta adresi: return@beehosting.pro, 14 dienu laikā no pasūtījuma brīža. Tāpat Jums jānorāda pasūtījuma numurs un atteikuma iemesls no pakalpojuma.

15.2. Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistiem pa e–pasta adresi: info@beehosting.pro vai pa tālruni +372 602 8415.

15.3. Mēs paturam sev tiesības neveikt atgriešanu gadījumā, ja pieprasījums pienācis vēlāk par dotajām tam 14 dienām.

15.4. Tiesības uz atgriezto naudu attiecas uz visām mākšanas pakalpojumiem, izņemot dediķētu serveru īre, kā arī individuālu vai pielāgotu risinājumu izveidi, kuru cenas un termiņus nosaka, sadarbojoties ar klientu individuāli.