Bendrosios „beehosting.pro“ paslaugų teikimo sąlygos


 

1. Sąlygos

1.1.  Šioms, Bendrosioms sąlygoms ir Sutarčiai taikomos šios nuostatos:

1.1.1.  „BeeHosting.PRO“ – „Beehosting Ltd.“, registracijos adresas: Tulika 15/17, Talinas 12615, el.paštas: info@beehosting.pro

1.1.2.  Sistema – užsakymo ir administravimo paslaugų, teikiamų per „BeeHosting.PRO“ svetainę sistema su atitinkamais leidimų kodais.

1.1.3. Vartotojas – „BeeHosting.PRO“ sistemoje paskyrą turintis savininkas; privatus ar juridinis asmuo, kuris pasirašė Vartotojo sutartį, dėl sistemos naudojimo. Vartotojo sutartis yra susitarimas, pagal kurį Vartotojas gauna teisę ir galimybę naudotis sistema;

1.1.4.  Klientas – asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra sudaręs sutartį, dėl Paslaugų naudojimo;

1.1.5.  Sutartis – bet kokia sutartis (įskaitant Vartotojo sutartį ar Paslaugų teikimo sutartį), dėl „BeeHosting.PRO“ teikiamų paslaugų naudojimo, pasirašyta tarp Kliento ir „BeeHosting.PRO“;

1.1.6.  Šalis – Klientas arba „BeeHosting.PRO“; Šalys – „Klientas“ ir „BeeHosting.PRO“; jei kalbame apie Vartotoją, tada Šalys yra „BeeHosting.PRO“ ir Vartotojas;

1.1.7.  Paslaugos – bet kokios Paslaugos, teikiamos „Beehosting“, įskaitant serverių Paslaugas ir domeno pavadinimą.

1.1.8.  Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos – bendrosios sąlygos, taikomos atitinkamos rūšies paslaugoms;

1.1.9. Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos – konkrečių paslaugų teikimo specialiosios sąlygos;

1.1.10.  Paslaugų teikimo sutartis – sutartis, dėl konkrečių „BeeHosting.PRO“ Paslaugų teikimo, įskaitant bendrąsias sąlygas, taikomas šių Paslaugų rūšims (serverių Paslaugos, domeno pavadinimo Paslauga ir t.t.) ir konkrečias aptarnavimo sąlygas;

1.1.11.  Serverio paslauga – Paslauga, kuri suteikia Klientui serverio išteklių, kartu su galimomis papildomomis paslaugomis (el. pašto adresais, programinės įrangos naudojimu, ir t.t.);

1.1.12.  Domeno paslauga – Paslauga, kurią apima registracija arba įregistruoto domeno pavadinimo talpinimas Klientui, kartu su galimomis papildomomis paslaugomis;

1.1.13.  Sutarties dokumentai – Bendrosios sąlygos, Paslaugų teikimo ir mokesčių bendrosios sąlygos ir visos Sutartys kartu su paraiškomis;

1.1.14.  Bendrosios sąlygos – Šios, konkrečios Bendrosios sąlygos taikomos „BeeHosting.PRO“ Paslaugoms;

1.1.15. Kainoraštis – dokumentas, kuris nustato „BeeHosting.PRO“ Paslaugų kainas.

1.2.  Kai kurios nuostatos, kurios nėra apibrėžtos, taikomos, laikantis atitinkamų teisės aktų, jų nesant – kaip įprasta.


 

2.  Vartotojo sutarties sąlygos ir nuostatai

2.1.  Vartotojas gali naudoti „BeeHosting.PRO“ sistemą, per ją užsisakyti ir mėgautis Paslaugomis, pasirašydamas atitinkamą Paslaugų teikimo sutartį. Klientas turi teisę leisti kitiems Vartotojams, techninio administravimo tarnybai, būti atsakingiems už įgalioto vartotojo veiksmus.

2.2. Vartotojas pasirašo ir nutraukia sutartis asmeniškai, ir jis yra kai kuriose Paslaugų teikimo sutarčių dalyse įvardijamas Klientu.

2.3.  Pasirašydamas Vartotojo sutartį, Vartotojas sutinka su Bendrosiomis sąlygomis.

2.4.  Vartotojas sutinka netarpininkauti priėmime ir neleisti trečiosioms šalims naudotis „BeeHosting.PRO“ sistema, įskaitant – neatskleisti autorizacijos kodų trečiosioms šalims. „BeeHosting.PRO“ taip pat neturi teisės atskleisti Vartotojui suteiktų autorizacijos kodų jokiai trečiajai šaliai.

2.5.  Bendrųjų sąlygų nuostatos, susijusios su Sutartimis taip pat taikomos Vartotojo sutarčiai.


 

3. Sutarties pasirašymas

3.1. Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu ir prieš jas pasirašant, pasirodo teisės ir pareigos, tarp „BeeHosting.PRO“ ir Kliento. Kaip išimtis, Vartotojo sutartis pasirašoma tarp „BeeHosting.PRO“ ir Vartotojo. Vartotojo sutartis pasirašoma naudojant formą, kuri yra prieinama „BeeHosting.PRO“ svetainėje. Visos kitos Sutartys pasirašomos sistemos pagalba, tik po Vartotojo susitarimo pasirašymo.

3.2. „BeeHosting.PRO“ pasirašo Sutartis, sudarytas estų, anglų ir rusų kalbomis. Sutartys kitomis kalbomis, galimos pridedant kitas kalbas prie sistemos ir išverčiant jų turinį į šias kalbas. Iškilus ginčams dėl kitų Sutarčių, Vartotojo sutartis originalo kalba yra naudojama siekiant rasti sprendimą.

3.3.  Vartotojo sutarties pasirašymas yra būtina sąlyga, norint užsisakyti bet kokias Paslaugas, teikiamas „BeeHosting.PRO“, bet Vartotojo sutarties sudarymo metu, automatiškai nepasirodo jokie įsipareigojimai, susiję su Paslaugų užsakymu.

3.4.  Norėdamas pasirašyti Vartotojo sutartį, Klientas siunčia „BeeHosting.PRO“ užsakymą, kuris yra laikomas pasiūlymu. Klientas pateikia pasiūlymą, užpildydamas užsakymo formą ir paspaudęs piktogramą „Patvirtinti užsakymą“. „BeeHosting.PRO“ išsiunčia Klientui elektroninį patvirtinimo laišką, kad užsakymas sėkmingai gautas. Užsakant bet kokias Paslaugas, Dokumentai, susiję su pasirinkta Paslauga yra pateikiami Klientui peržiūrėti. Klientas sutinka juos peržiūrėti ir pateikdamas užsakymą sutinka su juose nurodytomis sąlygomis. Susitarimas yra laikomas pasirašytu nuo tada, kai „BeeHosting.PRO“ sutiko su pasiūlymu, išsiųsdama el. laišką Klientui. Po Vartotojo sutarties pasirašymo, į Kliento el. pašto adresą išsiunčiamas pranešimas.
3.5.  „BeeHosting.PRO“ sutinka arba nesutinka su pasiūlymu, ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų, jei Bendrosios ar Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos nenumato kitaip.

3.6. „BeeHosting.PRO“ išsiunčia savo sutikimą ar atsisakymą, dėl pasiūlymo, žinute į kitos Šalies el. pašto adresą. Pasirašius Vartotojo sutartį, autorizacijos kodai, reikalingi siekiant naudotis sistema, išsiunčiami Vartotojui.

3.7.  „BeeHosting.PRO“ turi teisę atsisakyti pasirašyti bet kokią Sutartį, jeigu Klientas pažeidė paslaugų teikimo sąlygas ir nuostatas (įskaitant įsipareigojimus), kuriuos siūlo „BeeHosting.PRO“ ar trečioji šalis; ar geras interneto naudojimo tradicijas, ar dėl kitos priežasties, galiojančios „BeeHosting.PRO“. „BeeHosting.PRO“ informuos Klientą apie atsisakymą, išsiunčiant žinutę, per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo momento.

3.8.  Klientas, kuris yra vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, pateikiant „BeeHosting.PRO“ rašytinį atkartojimo formos prašymą. Traukiantis iš Sutarties, vartotojas kompensuoja „BeeHosting.PRO“ išlaidas, susijusias su paslaugomis (įskaitant atsiskaitymo išlaidas). Dalis vartotojo išmokų, kurios viršija išlaidas, yra grąžinama vartotojui.


 

4. Sutartis pasirašančių šalių patvirtinimas

4.1.  Šalys, viena kitai patvirtina, kad:

4.1.1. Jos turi teisinį veiksnumą ir joms netaikomos bankroto procedūros, bei joms nebus pateikti įspėjimai apie bankrotą. Nėra sutarties nutraukimo sprendimo Šaliai, kaip juridiniam asmeniui;

4.1.2.  Dėl Sutarties sudarymo ir vykdymo, šiems veiksmams būtinai reikalingas sutikimas ir mandatai, Šaliai nesukeliant įsipareigojimų pažeidimų, kylančių iš teisinių ar administracinių aktų, teismo sprendimų, ar bet kokio teisinio sąryšio.

4.1.3. Jos turi įrankius ir įgūdžius, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties.

4.2.  Šalys nedelsdamos informuoja kitą Šalį apie aplinkybių, nurodytų 4.1 punkte pakeitimus.

4.3.  Klientas ir Vartotojas patvirtina, kad:

4.3.1.  Prieš Sutarties sudarymą, jie susipažino su visomis Sutarties sąlygomis (įskaitant bendrąsias ir specialiąsias paslaugų teikimo sąlygas, Bendrąsias sąlygas ir Kainyną), jos aiškiai jas supranta, ir jos susipažino su teisėmis ir įsipareigojimais, pasirodančiais prieš pasirašant šį Susitarimą.

4.4. Manoma, kad tai, kas nurodyta prieš pasirašymą yra pateikiama visuose susitarimuose ir Sutartyse (įskaitant Vartotojo susitarimą ir ateities Paslaugų teikimo sutartis).


 

5. Sutarties dokumentų sistema

5.1.  Bendrosios sąlygos taikomos visoms Sutartims.

5.2. Tam tikrų tipų Paslaugoms (domenų paslaugoms, serverių paslaugoms, ir t.t.), taikoma keletas bendrųjų sąlygų, kurios taikomos visoms paslaugoms (įskaitant Kombinuotas paslaugas, kurių dalis yra Specialiosios paslaugos). Specialiosios paslaugos turi papildomų Specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų, kurios nustato skirtumą, lyginant su atitinkamo tipo Paslaugų bendrosiomis sąlygomis. Bendrosios ir specialiosios paslaugų teikimo sąlygos yra nepakeičiamas priedas prie konkrečios Paslaugų teikimo sutarties.

5.3. Specialiosios paslaugos turi techninius parametrus (pvz., užsakomų išteklių kiekis, serverio Paslaugų atveju), kurie nustatomi užsakant konkrečias paslaugas ir yra Paslaugų teikimo sutarties dalimi.

5.4. Visi Kliento pasirašyti Sutarties dokumentai ir Paslaugų specifikacijos yra prieinamos „BeeHosting.PRO“ sistemoje.

5.5. Sekant ir interpretuojant konkrečią Sutartį, mes remiamės Sutarties dokumentais, kaip visuma. Konflikto atveju, Sutarties dokumentai turi tokią pirmenybę:

5.5.1. Atskirai, tarp Šalių sutartos nuostatos;

5.5.2.  Techniniai Paslaugų parametrai;

5.5.3. Kainoraštis;

5.5.4. Specialiosios Paslaugų teikimo sutarties sąlygos;

5.5.5. Bendrosios Paslaugų teikimo sutarties sąlygos;

5.5.6. Bendrosios sąlygos ir Vartotojo sutartis;

5.6. Susitarimu, prieš pasirašant bet kokią Sutartį su bet kuriuo Sutarties dokumentu, laikoma, kad Vartotojas/Klientas sutinka su konkrečios Sutarties dokumentu, taip pat pasirašant kitas Sutartis, kurioms taikomi konkrečios Sutarties dokumentai.


 

6. Paslaugų teikimas, keitimas ir nutraukimas

6.1. „BeeHosting.PRO“ siūlo Paslaugos elektroniniu būdu. Užsakymas, administravimas ir naudojimasis Paslaugomis reikalauja, kad Šalys turėtų interneto ryšį. „BeeHosting.PRO nesiūlo interneto ryšio.

6.2. Savo ruožtu, „BeeHosting.PRO“ imasi visų, pagrįstai būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti aptarnavimo patikimumą, tačiau remiantis Paslaugų esme, negalima visiškai atmesti gedimų. Klientas turėtų nedelsdamas informuoti „BeeHosting.PRO“ apie problemas, su kuriomis jis susidūrė besinaudodamas Paslaugomis. Klientas turi nurodyti savo vardą, aprašyti problemą ir kitas aplinkybes, kurios jo manymu yra būtinos.

6.3. „BeeHosting.PRO“ suteikia Vartotojui aptarnavimą, įvairios apimties ir formos Paslaugas, kurios yra aprašytos bendrosiose ir specialiosiose tam tikros Paslaugos sąlygose. Vartotojų aptarnavimo paslauga teikiama darbo dienomis, 09.00-17.00, Estijos laiku.

6.4. Klientas gali naudotis Paslaugomis, pagal savo norus ir poreikius, tačiau remiantis jo pagrindiniu tikslu. Klientas sutinka naudotis Paslaugomis pagal teisės aktus (įskaitant teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės) ir geras tradicijas.

6.5. „BeeHosting.PRO“ nestebi Kliento veiksmų naudojantis Paslaugomis, kol jis laikosi numatytų teisės aktų. „BeeHosting.PRO“ gali sustabdyti paslaugų teikimą Klientui, jeigu paaiškėja tam tikra informacija, jog Klientas, besinaudodamas paslaugomis pažeidžia trečiųjų šalių teises. Tuo atveju, jei kyla ginčas dėl pažeidimo, „BeeHosting.PRO“ gali sustabdyti paslaugų teikimą, iki galutinio ginčo tarp Kliento ir trečiosios šalies išsprendimo.

6.6. „BeeHosting.PRO“ nori išlaikyti savo Paslaugas moderniame ir konkurencingame lygyje. „BeeHosting.PRO“ turi teisę keisti Paslaugų naudojimo principus, įskaitant programinę įrangą, naudojamą Paslaugų teikimui, iš anksto apie tai įspėjant Klientą. Be to, atitinkamas poreikis gali kilti dėl teisės aktų pakeitimų, technologijų plėtros ir saugumo klausimų.

6.7. „BeeHosting.PRO“ gali sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui, jei Klientas neapmokėjo sąskaitos iki sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.

6.8. „BeeHosting.PRO“ gali sustabdyti Paslaugas, jei Klientas pažeidžia bet kokią sutartį.

6.9. „BeeHosting.PRO“ turi teisę apriboti arba sustabdyti Paslaugas, dėl aplinkybių, kurių ji negali kontroliuoti (pvz., internetinė ataka prieš Klientą); Paslaugų teikimas kitiems „BeeHosting.PRO“ klientams būtų gerokai sutrikdytas „BeeHosting.PRO“ ir jei šis poveikis negalėtų būti pašalintas, tai reikštų mažiau sunkinančių aplinkybių Klientui.

 

7. Paslaugų apmokėjimas. apskaičiavimai. kainų pokyčiai

7.1. Klientas sutinka apmokėti užsakytas Paslaugas, jei paslauga yra mokama. Mokėjimo dydis nurodytas Kainoraštyje. Kombinuotų paslaugų kaina yra dalinė Paslaugų kainų suma, jei Kainoraštyje nenurodyta kitaip.

7.2. Kainoraštyje nurodytos kainos su šiuo metu taikomu PVM; kiti mokesčiai ir papildomi mokesčiai netaikomi. Kliento prievolė mokėti už Paslaugas kyla iš to, jog jis užsisakė specialias Paslaugas. Pareiga mokėti nepriklauso nuo to, ar Klientas iš tiesų naudojasi Paslaugomis ar ne. Mokesčiai gali priklausyti nuo Paslaugų vartojimo.

7.3. Klientas sutinka mokėti „BeeHosting.PRO“ už Paslaugas pagal Kainoraštį, kuris yra prieinamas „BeeHosting.PRO“ svetainėje. Mokėjimas atliekamas per išankstinio apmokėjimo formą. Nutraukus Sutartį, „BeeHosting.PRO“ iniciatyva arba dėl „BeeHosting.PRO“ pažeidimų, Klientas turi teisę į dalį grąžinamosios išmokos, kuri apima Paslaugų teikimo Sutarties laikotarpį po Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo. Klientas prisiima išlaidas, susijusias su grąžinimu (įskaitant pervedimo sąnaudas).

7.4. Apmokėjimas gali būti atliekamas bankiniu pavedimu, taip pat kaip ir kitais, siūlomais „BeeHosting.PRO“ sistemoje būdais. Jei klientas turi pakankamą kredito likutį „BeeHosting.PRO“ sistemoje (išankstinio apmokėjimo), tada suma, kurią turi sumokėti Klientas, gali būti nuskaitoma iš kredito likučio. Mokant bankiniu pavedimu, Kliento sąskaita faktūra yra laikoma apmokėta tada, kai pinigai pasiekia „BeeHosting.PRO“ banko sąskaitą; kitais atvejais, kai „BeeHosting.PRO“ naudojasi trečiosiomis šalimis, kaip paslaugų teikėjomis, per kurias vykdomas apmokėjimas – sąskaita faktūra yra laikoma apmokėta, kai gaunama tiksli informacija apie pinigų gavimą.

7.5. Sąskaitos faktūros siunčiamos Klientui elektroniniu paštu, o taip pat jas galima atsisiųsti iš „BeeHosting.PRO“ sistemos.

7.6. Klientas sutinka nedelsiant pranešti „BeeHosting.PRO“, jei sąskaita faktūra yra neteisinga. Delsimas atsiųsti ar sąskaitos faktūros praradimas ir pan., neatleidžia Kliento nuo pareigos operatyviai mokėti už paslaugas.

7.7. Klientas sutinka mokėti „BeeHosting.PRO“ mokestį pagal terminus ir sąlygas, nurodytas sąskaitoje faktūroje, išrašytoje „BeeHosting.PRO“. Tuo atveju, kai vėluojama sumokėti, „BeeHosting.PRO“ turi teisę prašyti, kad Klientas sumokėtų baudą: 0,5% nuo nesumokėtos sumos per dieną, kol apmokėjimas bus pilnai įvykdytas.

7.8. Trikdžiai, kilę teikiant Paslaugas, neatleidžia Kliento nuo prievolės mokėti už Paslaugas, jei Šalys nesusitaria kitaip.

7.9. Klientas prisiima išlaidas, susijusias su išmokų, kurios nebuvo mokamos laiku išieškojimo procesu.

7.10. „BeeHosting.PRO“ turi teisę keisti Kainoraštį. „BeeHosting.PRO“ praneš Klientui apie Paslaugų, kuriomis naudojasi Klientas, kainų padidėjimą, mažiausiai prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki padidėjimo.


 

8. Šalių atsakomybė

8.1. Klientas ir Vartotojas yra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl Sutarties įsipareigojimų nesilaikymo, įskaitant žalą, padarytą trečiojo asmens, kuris naudojosi Paslaugomis ar „BeeHosting.PRO“ sistema vietoj Kliento arba Vartotojo.

8.2. Esant neteisėtiems Kliento ar Vartotojo veiksmams (įskaitant nesugebėjimą laikytis įsipareigojimų trečiajai šaliai), trečiosios šalies skundai grįžta į „BeeHosting.PRO“, tada Klientas taip pat turi atlyginti žalą, susijusią su šia situacija.

8.3. „BeeHosting.PRO“ yra atsakinga už tiesioginę materialinę žalą Klientui, kilusią dėl Sutarties pareigų nesilaikymo. „BeeHosting.PRO“ būtina atsakomybės sąlyga  – tikslingas arba grubus „BeeHosting.PRO“ aplaidumas. „BeeHosting.PRO“ atsakomybė yra apribota pagal bendrąsias ir specialiąsias tam tikros Paslaugos sąlygas, išskyrus atvejus, kai žala buvo padaryta tyčia ar per grubų aplaidumą.

8.4. „BeeHosting.PRO“ neatsako už bet kokią žalą, padarytą Klientui, dryšium su:

8.4.1. nutrauktu elektros tiekimu, kuris nepatenka į „BeeHosting.PRO“ atsakomybę;

8.4.2. ryšio linijų pažeidimais (įskaitant priklausančias įmonei, teikiančiai duomenų mainų paslaugas) už „BeeHosting.PRO“ kontrolės ribų.

8.4.3. Kliento publikuojamos „BeeHosting.PRO“ informacijos tikslumu ir teisėtumu arba trečiųjų šalių, įskaitant viešą erdvę, naudojantis Paslaugomis;

8.4.4. interneto atakomis;

8.4.5. Paslaugų neatitiktimi su Kliento poreikiais.

8.5. Įsipareigojimų neįvykdymas negali būti laikomas Šalies pažeidimu, jei to priežastis buvo aplinkybės, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti pasirašant Sutartį (Force Majeure). Šalis, kuri susidūrė su šia situacija (Force Majeure), dėl kurios negali vykdyti savo įsipareigojimų, turėtų nedelsdama informuoti kitą Šalį.

8.6. Įsipareigojimų neįvykdymas, kylantis iš Sutarties, nereikalauja Šalies atsakomybės, jei tai yra neišvengiama teisinių įsipareigojimų vykdymo pasekmė.


 

9. Asmeninių duomenų apdorojimas

9.1. Individualus Klientas ir Vartotojas patvirtina, kad jie suteikia „BeeHosting.PRO“ teisę tvarkyti perduotus „BeeHosting.PRO“ duomenis, pateiktus Sutartyje arba duomenis apie individualų Klientą, kurie kaupiami bet kuriuo būdu, per Paslaugų naudojimo laiką.

9.2.  „BeeHosting.PRO“ turi teisę naudoti asmeninę informaciją savo paslaugų teikimo ir tobulinimo tikslais, taip pat siekiant apsaugoti savo pažeistas ar ginčijamas teises, įskaitant „BeeHosting.PRO“ teisę perduoti asmens duomenis įmonėms, užsiimančioms skolų išieškojimu ir pateikti informaciją apie asmenų nemokumą.

 

10. Konfidencialumas

10.1. Šalys privalo saugoti bet kokią konfidencialią informaciją apie kitą Šalį, įskaitant komercinę paslaptį, kuri tapo joms žinoma, ryšium su pasirašytomis ir vykdomomis Sutartimis; ir kurios atskleidimas visuomenei ar bet kuriai trečiajai šaliai, gali kokiu nors būdu pakenkti kitai Šaliai, išskyrus informaciją, kuri skirta visuomenei, yra visuotinai žinoma ar kaip nors kitaip negali būti laikoma konfidencialia.

10.2. 10.1 punkte nurodytas įpareigojimas tęsiasi neribotą laiką po Sutarties nutraukimo.

 

11. Pranešimai

11.1. Visi pranešimai tarp Šalių, turintys juridinę vertę, turi būti pateikti atkuriama rašytine forma ir yra laikomi, kaip pristatyti kitai Šaliai po vienos (1) darbo dienos. Pranešimai skirti  Klientui taip pat siunčiami Vartotojui, kuris yra įgaliotas konkrečios Paslaugos techniniam administravimui.

11.2. Kontaktinė Šalių informacija, yra Šalių nurodyta informacija nuo Sutarties pasirašymo iki to momento, kai Šalis praneša kitai Šaliai apie pokyčius. Galiojanti Kliento kontaktinė informacija įrašoma į „BeeHosting.PRO“ sistemą.

11.3. Tuo atveju, jei Šalių kontaktinė informacija pasikeičia (pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir t.t.), Šalis turi nedelsdama, atkuriama rašytine forma pranešti kitai Šaliai. Informacija, kuri yra perduodama pagal šią Susitartį, yra laikoma Šalies kaip gauta, pagal 11.1 punktą. Pakeitimus gali atspindėti Klientas, „BeeHosting.PRO“ sistemoje.


 

12. Terminai, pakeitimai ir nutraukimas

12.1. Sutartys yra neterminuotos ir joms netaikomi minimalūs terminų reikalavimai, išskyrus atvejus, kai bendrosios arba specialiosios Paslaugų teikimo sąlygos reikalauja kitaip. Terminuota Sutartis nutraukiama po jos pabaigos.
12.2. „BeeHosting.PRO“ turi teisę redaguoti visus Sutarties dokumentus, informuodama klientus mažiausiai trisdešimt (30) kalendorinių dienų anksčiau. „BeeHosting.PRO“ pirmiausia taiko šią teisę, jei yra toks poreikis, kaip pavyzdžiui, įstatymų pokyčių (įskaitant Sutartinių įsipareigojimų balanso pasikeitimą) teismų praktikos, technologijų plėtros, technologijų ar organizacinės kaitos „BeeHosting.PRO“ veikloje rezultatą. Šalis, kuri nesutinka su BeeHosting.PRO atliktais Sutarties dokumentų pakeitimais (įskaitant Kainoraštį), turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdama „BeeHosting.PRO“ iš anksto, per dvi (2) savaites, jei pokyčiai tai Šaliai yra palankūs, Kainoraščio pakeitimai nėra vykdomi, iki Paslaugų peikimo laikotarpio pabaigos.

12.3. Jei Sutartis (įskaitant bendrasias ir specialiasias Paslaugų teikimo sąlygas) nenumato kitaip, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį be jokių motyvų, apie tai pranešdama kitai Šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei Paslaugos teikiamos tik tam tikrą laiką, Klientas taip pat gali nutraukti Sutartį įprastu būdu (Sutartį, kuri yra šių Paslaugų pagrindas), bet „BeeHosting.PRO“ mokesčio, kurį Klientas sumokėjo „BeeHosting. PRO“ už atitinkamas paslaugas, prieš nustatytą pabaigos terminą negrąžins.

12.4. „BeeHosting. PRO“ turi teisę nutraukti Vartotojo sutartį apie tai nepranešus, praejus trims (3) mėnesiams po naujausios, aktyvios paslaugų sutarties nutraukimo (dėl bet kokios priežasties), išskyrus atvejus, kai Vartotojas yra kito Kliento techninio aptarnavimo vadybininkas.

12.5. „BeeHosting. PRO“ turi teisę nutraukti bet kokią Sutartį vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo, informuodama kitą Šalį, jeigu kita Šalis iš esmės pažeidžia bet kurios Sutarties sąlygas, visų pirma:

12.5.1. vėluoja apmokėti už Paslaugas daugiau nei vieną (1) mėnesį;

12.5.2. pažeidžia bet kokius nustatytus teisės aktus arba kitus Sutarties nuostatų reikalavimus ir nedelsiant nenutraukia pažeidimų, gavus įspėjimą ir paprašius „BeeHosting.PRO“ tai padaryti; arba jei pažeidimas yra toks rimtas (pvz., tyčiniai veiksmai, siekiant pakenkti „BeeHosting.PRO“), kurių vienas asmuo prisiimti negali, „BeeHosting.PRO“ tęsia Sutarties vykdymą.

12.6. Kartu su Vartotojo sutarties nutraukimu, turi būti nutraukiamos visos Sutartys, susijusios su paslaugų teikimu, o Vartotojas praranda teisę ir galimybę naudoti bet kokią paslaugą, teikiamą „BeeHosting.PRO“ ar būti kito Kliento techninio aptarnavimo vadybininku.

 

13. Taikytina teisė. jurisdikcija. galiojimas

13.1. Visoms Sutartims taikomi Estijos Respublikos Teisės aktai.

13.2. Ginčai, kylantys iš Sutarčių sprendžiami bendru Šalių susitarimu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti, bylą sprendžia Harju apygardos teismas.

13.3. Kylančių iš Sutarčių ginčų senaties terminas – vieneri (1) metai.

14. Tranzito nuostatos

14.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 05/01/2010.

14.2. Tolesnis naudojimasis Paslaugomis, laikomas Kliento sutikimu su Sutarties dokumentų pakeitimais.

14.3. Esamų „BeeHosting.PRO“ Klientų prisijungimo informacija ir autorizacijos kodai yra laikomi Vartotojo prisijungimo informacija, kuri leidžia patekti į sistemą. Kai Klientas prisijungia prie sistemos pirmą kartą, jo paprašoma perskaityti ir sutikti su Vartotojo sutartimi, modifikuotomis bendrosiomis sąlygomis ir kitomis taikytinomis sąlygomis, atsižvelgiant į jam teikiamas Paslaugas.

15. Grąžinimas

15.1. Jūs visada galite pakeisti vieną užsakytą paslaugą į kitą produktą. Jei nesate visiškai patenkintas įsigytu produktu ar paslauga, galite ją grąžinti ir mes grąžinsime Jums pinigus.

15.2. Jums tereikia atsiųsti elektroninį laišką, per 14 dienų nuo prekės įsigijimo bei nurodyti savo užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

15.3. Jei turite kokių nors klausimų – kreipkitės į mus: info@beehosting.pro arba +372 602 8415.

15.4. Mes pasiliekame teisę negrąžinti pinigų arba nekeisti paslaugos, jei grąžinamo laiškas išsiųstas vėliau nei per 14 dienų nuo pirkimo dienos.

15.4. Teisė į grąžinimą taikoma visoms talpinimo paslaugoms, išskyrus atskirų serverių nuomos paslaugas, taip pat individualių ar pritaikytų sprendimų kūrimą, kurių kainos ir sąlygos suderėtos su klientu individualiai.